บจก. เคทีพี โฮสติ้ง  Call: 095-423-4033  Line ID: ktp-2014  E-mail: support@ktp-hosting.com

=E0=B8=A3=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=8A=E0=B8=B7=E0=B9=88=E0=
=B8=AD=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=B8=B2=E0=B8=8A=E0=B8=B4=E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=
=B5=E0=B9=88=E0=B8=AA=E0=B8=99=E0=B9=83=E0=B8=88=E0=B9=80=E0=B8=82=E0=B9=89=
=E0=B8=B2=E0=B8=A3=E0=B9=88=E0=B8=A7=E0=B8=A1=E0=B8=AA=E0=B8=B1=E0=B8=87=E0=
=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=84=E0=B9=8C

"GOLF DD Meeting…=F0=9F=8F=8C=E2=80=8D=E2=99=82=EF=B8=8F=E2=9B=B3=EF=B8=8F" =E0=B8=84=E0=B8=A3=E0=B8=B1=E0=B9=89=E0=B8=87=E0=B8=97=E0=
=B8=B5=E0=B9=88
1

=E0=B8=93 =
=E0=B8=AA=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A1=E0=B8=81=E0=B8=AD=E0=B8=A5=E0=B9=8C=E0=
=B8=9F=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=97=E0=B8=B4=E0=B8=95=E0=B8=A2=E0=B8=B2 =
=E0=B8=84=E0=B8=A5=E0=B8=AD=E0=B8=87
14 =
=E0=B8=99=E0=B8=84=E0=B8=A3=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=81

1. =
=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=88=E0=B8=99=E0=
=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=97=E0=B8=A2=E0=B9=8C =
=E0=B8=8A=E0=B8=B7=E0=B9=88=E0=B8=99=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=97=E0=B8=A2=E0=
=B8=B2=E0=B8=9E=E0=B8=A3 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
30 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

2. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=
=B8=90=E0=B8=B4=E0=B8=95=E0=B8=A7=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=93 =
=E0=B8=84=E0=B8=B3=E0=B8=A0=E0=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=94=E0=B8=B5 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
30 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5    

3. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B9=80=E0=
=B8=8A=E0=B8=B5=E0=B8=A2=E0=B8=A3=E0=B8=8A=E0=B8=B1=E0=B8=A2 =
=E0=B8=88=E0=B8=B4=E0=B8=99=E0=B8=B0=E0=B8=A1=E0=B8=B8=E0=B8=AA=E0=B8=B4=E0=
=B8=81 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
27 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

4. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=
=B9=80=E0=B8=88=E0=B8=99=E0=B8=88=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=B8=B2 =
=E0=B8=8A=E0=B8=B7=E0=B9=88=E0=B8=99=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=97=E0=B8=A2=E0=
=B8=B2=E0=B8=9E=E0=B8=A3 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
27 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

5. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9A=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=
=B8=88=E0=B8=9A =
=E0=B8=8A=E0=B8=B7=E0=B9=88=E0=B8=99=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=97=E0=B8=A2=E0=
=B8=B2=E0=B8=9E=E0=B8=A3 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
59 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

6. =E0=B8=99.=E0=B8=AA =
=E0=B8=98=E0=B8=B1=E0=B8=8D=E0=B8=8D=E0=B8=98=E0=B8=B4=E0=B8=94=E0=B8=B2 =
=E0=B9=80=E0=B8=9C=E0=B9=88=E0=B8=B2=E0=B8=94=E0=B8=B5 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
44 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

7. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=98=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=
=B8=A1=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=93=E0=B9=8C =
=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=92=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=B8=9A=E0=
=B8=B1=E0=B8=95=E0=B8=B4=E0=B8=81=E0=B8=B8=E0=B8=A5 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
57 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

8. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=88=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=
=B8=B1=E0=B8=8F=E0=B8=90=E0=B9=8C =
=E0=B8=A8=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=9E=E0=B8=87=E0=B8=A9=E0=B9=8C=E0=
=B8=88=E0=B8=B4=E0=B8=99=E0=B8=94=E0=B8=B2 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
41 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

9. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=
=B8=B8=E0=B8=AC =
=E0=B9=82=E0=B8=AA=E0=B8=A0=E0=B8=B4=E0=B8=93=E0=B8=9E=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=
=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=A9=E0=B8=B2 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
52 =E0=B8=82=E0=B8=A7=E0=B8=9A ( =
=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=9A=E0=B8=B8=E0=B8=A3=E0=B8=B5) =

10. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A1=E0=B8=99=E0=B8=95=E0=
=B8=A3=E0=B8=B5 =
=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=98=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=A1=E0=B8=A3=E0=B8=B1=E0=
=B8=81=E0=B8=A9=E0=B9=8C  =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
58 =E0=B8=9B=E0=B8=B5 ( =
=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=9A=E0=B8=B8=E0=B8=A3=E0=B8=B5 ) =

11. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=B8=8A=E0=
=B8=B2=E0=B8=A2 =
=E0=B8=9A=E0=B8=B3=E0=B8=A3=E0=B8=B8=E0=B8=87=E0=B8=A3=E0=B8=B2=E0=B8=A9=E0=
=B8=8E=E0=B8=A3=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
57 =E0=B8=9B=E0=B8=B5 ( =
=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=9A=E0=B8=B8=E0=B8=A3=E0=B8=B5 ) =

12. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=B8=AB=E0=
=B8=A1=E0=B8=B2=E0=B8=A2 =
=E0=B8=AA=E0=B8=99=E0=B9=80=E0=B8=97=E0=B8=A8  =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
53 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5  ( =
=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=9A=E0=B8=B8=E0=B8=A3=E0=B8=B5 ) =

13. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=81=E0=B8=A9=E0=
=B8=95=E0=B8=A3   =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8  =
52 =E0=B8=9B=E0=B8=B5 ( =
=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=9A=E0=B8=B8=E0=B8=A3=E0=B8=B5 ) =

14. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A3=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=
=B8=A0=E0=B8=B2=E0=B8=AA =
=E0=B9=82=E0=B8=AA=E0=B8=A0=E0=B8=B4=E0=B8=93=E0=B8=9E=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=
=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=A9=E0=B8=B2 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
17 =E0=B8=9B=E0=B8=B5 =
=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=9A=E0=B8=B8=E0=B8=A3=E0=B8=B5 =

15. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=98=E0=B8=B4=E0=B8=95=E0=
=B8=B4=E0=B8=9E=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=98=E0=B9=8C  =
=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=82=E0=B9=80=E0=B8=99=E0=B8=95=E0=B8=A3  =
55 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

16. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=A7=E0=
=B8=B4=E0=B8=A1 =
=E0=B8=AD=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=96=E0=B8=88=E0=B8=A3=E0=B8=B9=E0=B8=8D =
63 =E0=B8=9B=E0=B8=B5 

17.=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=B5=E0=B8=A3=E0=
=B8=8A=E0=B8=B1=E0=B8=A2 =
=E0=B8=AD=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B8=A2=E0=B8=9E=E0=B8=A3=E0=B8=9E=E0=B8=B4=E0=
=B8=A3=E0=B8=B8=E0=B8=93
61 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

18. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AD=E0=B8=B4=E0=B8=97=E0=
=B8=98=E0=B8=B4=E0=B8=9E=E0=B8=B1=E0=B8=97 =
=E0=B8=81=E0=B8=B1=E0=B8=87=E0=B8=AA=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=99=E0=B8=99=E0=
=B8=97=E0=B9=8C=E0=B8=81=E0=B8=B9=E0=B8=A5 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
51 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

19. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AD=E0=B8=98=E0=B8=B4=E0=
=B8=A3=E0=B8=B8=E0=B8=98   =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
52=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =
(=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=A7=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=93=E0=B8=A0=E0=B8=B9=
=E0=B8=A1=E0=B8=B4)

20. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B9=82=E0=
=B8=A3=E0=B8=88=E0=B8=99=E0=B9=8C  =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
51 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =
(=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=A7=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=93=E0=B8=A0=E0=B8=B9=
=E0=B8=A1=E0=B8=B4)

21. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9E=E0=B8=B4=E0=B8=AA=E0=
=B8=B4=E0=B8=97=E0=B8=98=E0=B8=B4=E0=B9=8C=E0=B8=A8=E0=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=
=94=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B9=82=E0=B8=95=E0=B9=81=E0=B8=A2=E0=B9=89=E0=B8=A1  =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
70 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

22. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=98=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=
=B8=8A=E0=B8=8A=E0=B8=B1=E0=B8=A2 =
=E0=B8=A3=E0=B8=B1=E0=B8=8A=E0=B8=99=E0=B8=B4=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=95 =
74 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

23. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=81=E0=
=B8=82=E0=B8=B0=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B8=99 =
=E0=B8=81=E0=B8=A1=E0=B8=A5=E0=B8=84=E0=B8=95=E0=B8=B4=E0=B8=81=E0=B8=A3 =
51 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

24. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=81=E0=
=B8=B4=E0=B8=88 =
=E0=B8=9E=E0=B8=B4=E0=B8=9E=E0=B8=B1=E0=B8=92=E0=B8=99=E0=B8=A1=E0=B8=87=E0=
=B8=84=E0=B8=A5
64=E0=B8=9B=E0=B8=B5

25. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A0=E0=B8=B1=E0=B8=97=E0=
=B8=A3=E0=B8=9E=E0=B8=A5  =
=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=A1=E0=B8=99 
60 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 (=E0=B8=9B=E0=B8=97=E0=B8=B8=E0=B8=A1) =

26. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9B=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=
=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=97=E0=B8=98=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B8=88=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=B8=84=E0=B8=B9=E0=B8=93=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=
=B8=9A=E0=B8=B1=E0=B8=95=E0=B8=B4(
63=E0=B8=9B=E0=B8=B5) =
=E0=B8=9B=E0=B8=97=E0=B8=B8=E0=B8=A1=E0=B8=98=E0=B8=B2=E0=B8=99=E0=B8=B5 =

27. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=
=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=99=E0=B8=B5=E0=B8=A2=E0=B9=
=8C =
=E0=B8=81=E0=B8=B4=E0=B8=95=E0=B8=B4=E0=B8=9B=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B9=80=E0=
=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B8=90 
62 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

28. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=
=B8=A2=E0=B8=B8=E0=B8=9E=E0=B8=B2 =
=E0=B8=9C=E0=B8=81=E0=B8=B2=E0=B9=81=E0=B8=81=E0=B9=89=E0=B8=A7  =
50 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

29. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AD=E0=B8=99=E0=B8=B4=E0=
=B8=A3=E0=B8=B8=E0=B8=98  =
=E0=B9=81=E0=B8=A1=E0=B9=88=E0=B8=99=E0=B8=9B=E0=B8=B7=E0=B8=99  =
46 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

30. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=94=E0=B8=B3=E0=B8=A3=E0=
=B8=B1=E0=B8=AA  =
=E0=B8=9E=E0=B8=B8=E0=B8=A1=E0=B8=99=E0=B8=A7=E0=B8=99  =
38 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

31. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B9=80=E0=
=B8=8A=E0=B8=B5=E0=B8=A2=E0=B8=A3 =
=E0=B8=A7=E0=B8=87=E0=B8=A8=E0=B9=8C=E0=B8=97=E0=B8=B2
53 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

32. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9E=E0=B8=A3=E0=B8=8A=E0=
=B8=B1=E0=B8=A2 =E0=B8=9A=E0=B8=B8=E0=B8=8D=E0=B8=A3=E0=B8=B2=E0=B8=8A =
56 =E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1 =

33. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=94=E0=B8=B3=E0=B8=A3=E0=
=B8=87=E0=B8=A8=E0=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=94=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B8=AA=E0=B8=A5=E0=B8=B0=E0=B8=AA=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=AA=E0=B8=94=E0=
=B8=B4=E0=B9=8C 

         &=
nbsp;           &n=
bsp;  67 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1.

34. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B2=E0=
=B8=A7=E0=B8=B8=E0=B8=98 =
=E0=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B8=81=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=93=E0=
=B8=B0
67=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1. =

35. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=98=E0=B8=B5=E0=B8=A3=E0=
=B8=B0=E0=B8=9E=E0=B8=87=E0=B8=A9=E0=B9=8C =
=E0=B8=A7=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=93=E0=B8=B0=E0=B8=AA=E0=B8=B3=E0=B9=80=E0=
=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B8=87
67=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1. =

36. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=8A=E0=B8=B9=E0=B8=A8=E0=
=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=94=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B8=AD=E0=B8=B3=E0=B9=84=E0=B8=9E
68=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1. =

37. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=8A=E0=B8=A5=E0=B8=AD=E0=
=B8=A8=E0=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=94=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B9=81=E0=B8=AA=E0=B8=87=E0=B8=84=E0=B8=A5=E0=B9=89=E0=B8=AD=E0=B8=A2 =

=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 68 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5(=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=9A=E0=B8=B8=E0=B8=A3=
=E0=B8=B5)

38. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=
=B8=A8=E0=B8=B8=E0=B8=A0=E0=B8=A3=E0=B8=94=E0=B8=B2 =
=E0=B8=97=E0=B8=AD=E0=B8=87=E0=B8=9B=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=AA=E0=B8=B4=E0=
=B8=97=E0=B8=98=E0=B8=B4=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
20 =E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1 =

39. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=93=E0=B8=B1=E0=B8=90=E0=
=B8=9E=E0=B8=87=E0=B8=A9=E0=B9=8C =
=E0=B8=A7=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8=E0=B8=9E=E0=B8=B1=E0=B8=92=E0=B8=99=E0=
=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
32 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =
(=E0=B8=9B=E0=B8=97=E0=B8=B8=E0=B8=A1=E0=B8=98=E0=B8=B2=E0=B8=99=E0=B8=B5=
)

40. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=
=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=95=E0=B8=A3=E0=B8=B5 =
=E0=B9=81=E0=B8=AA=E0=B8=99=E0=B8=AA=E0=B8=B0=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=94 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
36=E0=B8=9B=E0=B8=B5  =
=E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1 

41. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=
=B8=8A=E0=B8=B1=E0=B8=8A =
=E0=B8=A8=E0=B8=A3=E0=B8=B5=E0=B8=84=E0=B8=B3=E0=B8=9D=E0=B8=B1=E0=B9=89=E0=
=B8=99
30 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 

42. =
=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=AA=E0=B8=B4=E0=
=B8=99=E0=B8=98=E0=B8=B8=E0=B9=8C =
=E0=B8=87=E0=B8=B2=E0=B8=A1=E0=B8=A5=E0=B9=89=E0=B8=B3 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
30 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

43. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=84=E0=B8=97=E0=B8=B2=E0=
=B8=97=E0=B8=AD=E0=B8=87 =
=E0=B9=84=E0=B8=A7=E0=B8=97=E0=B8=A2=E0=B8=B2=E0=B8=99=E0=B8=99=E0=B8=97=E0=
=B9=8C
50 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =
=E0=B8=9B=E0=B8=97=E0=B8=B8=E0=B8=A1=E0=B8=98=E0=B8=B2=E0=B8=99=E0=B8=B5&=
nbsp;

44. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AD=E0=B8=B1=E0=B8=87=E0=
=B8=84=E0=B8=B2=E0=B8=A3 =
=E0=B8=94=E0=B8=A7=E0=B8=87=E0=B8=95=E0=B8=B2=E0=B9=80=E0=B8=A7=E0=B8=B5=E0=
=B8=A2=E0=B8=87
59 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1

45. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=81=E0=B8=A3=E0=B8=98=E0=
=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=8A =
=E0=B8=A1=E0=B8=B2=E0=B8=9B=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=93=E0=B8=B5=E0=B8=95 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
45 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

46. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=A3=E0=
=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=97=E0=B8=98=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B8=A8=E0=B8=A3=E0=B8=9B=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=97=E0=
=B8=98=E0=B8=B4=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
49 =E0=B8=9B=E0=B8=B5 (=E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1) =

47. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=88=E0=B8=A3=E0=B8=B1=E0=
=B8=A5 =
=E0=B8=AB=E0=B8=AD=E0=B8=A1=E0=B9=80=E0=B8=97=E0=B8=B5=E0=B8=A2=E0=B8=99=E0=
=B8=97=E0=B8=AD=E0=B8=87 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
67 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

48. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=99=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=
=B8=99=E0=B8=97=E0=B8=A3=E0=B9=8C =
=E0=B8=A3=E0=B8=A7=E0=B8=A2=E0=B8=A3=E0=B8=B7=E0=B9=88=E0=B8=99 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
53 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

49. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AD=E0=B8=B3=E0=B8=99=E0=
=B8=B2=E0=B8=88 =E0=B9=81=E0=B8=AA=E0=B8=99=E0=B9=80=E0=B8=AA=E0=B8=99 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
56 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

50. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=B8=AB=E0=
=B8=A1=E0=B8=B2=E0=B8=A2 =
=E0=B8=A8=E0=B8=A3=E0=B8=B5=E0=B9=80=E0=B8=88=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B8=8D =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
58 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5          =

        =E0=B8=AD=
=E0=B9=88=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=97=E0=B8=AD=E0=B8=87 =

51. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9E=E0=B8=B5=E0=B8=A3=E0=
=B8=9E=E0=B8=87=E0=B8=A9=E0=B9=8C  =
=E0=B8=A3=E0=B8=B1=E0=B8=95=E0=B8=99=E0=B8=9E=E0=B8=A3=E0=B8=99=E0=B8=A0=E0=
=B8=B2=E0=B8=9E=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=98=E0=B9=8C  =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
55 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

52. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9E=E0=B8=B1=E0=B8=AA=E0=
=B8=A1=E0=B8=9E=E0=B8=87=E0=B8=A8=E0=B9=8C =
=E0=B8=81=E0=B8=B4=E0=B8=95=E0=B8=95=E0=B8=B4=E0=B8=9E=E0=B8=B4=E0=B8=97=E0=
=B8=A2=E0=B8=B2=E0=B8=81=E0=B8=B8=E0=B8=A5 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
52 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 

53. =
=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A0=E0=B8=B2=E0=B8=93=E0=
=B8=B8=E0=B8=AA=E0=B8=B1=E0=B8=81 =
=E0=B9=80=E0=B8=AB=E0=B8=A1=E0=B8=A7=E0=B8=A3=E0=B8=A7=E0=B8=87=E0=B8=A9=E0=
=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
61 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1.

54. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=B8=9A=E0=
=B8=B9=E0=B8=A3=E0=B8=93=E0=B9=8C =
=E0=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=A7=E0=B8=A3=E0=
=B8=A3=E0=B8=93 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
61=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=AA=E0=B8=9B. =

55. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=B1=E0=B8=93=E0=
=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=AC=E0=B8=B4 =
=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=8A=E0=B8=A3=E0=B9=82=E0=B8=8A=E0=B8=95=E0=B8=B4=E0=
=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=90 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
43 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1.

56. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A1=E0=B8=B2=E0=B9=82=E0=
=B8=99=E0=B8=8A =
=E0=B8=AD=E0=B8=A0=E0=B8=B4=E0=B8=8A=E0=B8=99=E0=B8=B0=E0=B8=81=E0=B8=B8=E0=
=B8=A5=E0=B8=8A=E0=B8=B1=E0=B8=A2 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
56 =E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1. =

57. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=B8=8A=E0=
=B8=B2=E0=B8=A2 =
=E0=B8=88=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=97=E0=B8=A3=E0=B8=A5=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=
=B8=B1=E0=B8=93=E0=B8=A2=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
45 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

58. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=
=B8=93=E0=B8=B1=E0=B8=90=E0=B8=A1=E0=B8=99=E0=B8=95=E0=B9=8C =
=E0=B8=88=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=97=E0=B8=A3=E0=B8=A5=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=
=B8=B1=E0=B8=93=E0=B8=A2=E0=B9=8C  =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
44 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

59. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=98=E0=B8=99=E0=B8=A0=E0=
=B8=93 =
=E0=B8=9B=E0=B8=97=E0=B8=B8=E0=B8=A1=E0=B8=98=E0=B8=99=E0=B8=B1=E0=B8=95=E0=
=B8=A3=E0=B8=B1=E0=B8=95 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
56 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

60. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=
=B8=AD=E0=B8=B8=E0=B8=A9=E0=B8=B2  =
=E0=B8=AB=E0=B8=99=E0=B8=B9=E0=B8=A2=E0=B8=B1=E0=B8=87  =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
56 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5  

61. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=90=E0=B8=B4=E0=B8=95=E0=
=B8=B4=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=92=E0=B8=99=E0=B9=8C =
=E0=B8=98=E0=B8=99=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=92=E0=B8=99=E0=
=B9=8C=E0=B8=9E=E0=B8=87=E0=B8=A8=E0=B9=8C =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
47 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

62. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=
=B8=9E=E0=B8=9E=E0=B8=A5 =
=E0=B8=8A=E0=B9=89=E0=B8=AD=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=88=E0=B8=A3=E0=
=B8=B4=E0=B8=95 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
40 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

63. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AD=E0=B8=A0=E0=B8=B4=E0=
=B8=8A=E0=B8=B1=E0=B8=A2=E0=B8=A3=E0=B8=B1=E0=B8=95=E0=B8=99=E0=B9=8C =
=E0=B9=80=E0=B8=97=E0=B8=B5=E0=B8=A2=E0=B8=9A=E0=B8=A3=E0=B8=B1=E0=B8=95=E0=
=B8=99=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
41 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

64. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=98=E0=B8=99=E0=B8=A8=E0=
=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=94=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B8=84=E0=B8=B9=E0=B9=88=E0=B8=AA=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=AA=E0=B8=94=E0=
=B8=B4=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
36 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

65. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=97=E0=
=B8=98=E0=B8=B4=E0=B8=8A=E0=B8=B1=E0=B8=A2 =
=E0=B8=99=E0=B8=B8=E0=B8=8A=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A3=E0=B8=96 =
42 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

66. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=97=E0=B8=AD=E0=
=B8=94=E0=B8=A8=E0=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=94=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B8=81=E0=B8=B2=E0=B8=8D=E0=B8=88=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=
=B8=88=E0=B8=B4=E0=B8=95=E0=B8=A3=E0=B8=AD=E0=B8=B3=E0=B9=84=E0=B8=9E =
56 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

67. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=B5=E0=B8=A3=E0=
=B8=B0=E0=B9=80=E0=B8=81=E0=B8=B5=E0=B8=A2=E0=B8=A3=E0=B8=95=E0=B8=B4 =
=E0=B8=97=E0=B8=A7=E0=B8=B5=E0=B8=9B=E0=B8=B1=E0=B8=8D=E0=B8=8D=E0=B8=B2=E0=
=B8=9E=E0=B8=A3 

68. =
=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=
=B9=80=E0=B8=89=E0=B8=A5=E0=B8=B4=E0=B8=A1 =
=E0=B8=A3=E0=B8=B1=E0=B8=A8=E0=B8=A1=E0=B8=B5

69. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AB=E0=B8=99=E0=B8=B8=E0=
=B9=88=E0=B8=A1 =
(=E0=B8=A3=E0=B8=AD=E0=B9=81=E0=B8=88=E0=B9=89=E0=B8=87=E0=B8=8A=E0=B8=B7=
=E0=B9=88=E0=B8=AD=E0=B8=88=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B8=87) =

70. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9E=E0=B8=B4=E0=B8=AA=E0=
=B8=B8=E0=B8=97=E0=B8=98=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B8=81=E0=B8=A5=E0=B8=B4=E0=B9=88=E0=B8=99=E0=B8=AA=E0=B8=B1=E0=B8=87=E0=
=B8=82=E0=B9=8C

71. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=84=E0=B8=8A=E0=B8=A2=E0=
=B8=A3=E0=B8=B1=E0=B8=8F=E0=B8=90=E0=B9=8C  =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=99=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=97=E0=B8=8A=E0=B8=B1=E0=
=B8=A2 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
61 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

72. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AD=E0=B8=B1=E0=B8=84=E0=
=B8=A3=E0=B8=9E=E0=B8=B1=E0=B8=8A=E0=B8=A3=E0=B9=8C =
=E0=B8=81=E0=B8=B5=E0=B8=A3=E0=B8=95=E0=B8=B4=E0=B9=80=E0=B8=A5=E0=B8=B4=E0=
=B8=A8=E0=B8=9E=E0=B8=B8=E0=B8=92=E0=B8=B4=E0=B8=81=E0=B8=A3 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
50 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

73. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9B=E0=B8=B4=E0=B8=A2=E0=
=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=8A=E0=B8=8D=E0=B9=8C =
=E0=B8=AD=E0=B8=A0=E0=B8=B4=E0=B8=99=E0=B8=B4=E0=B8=AB=E0=B8=B2=E0=B8=A3 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
26 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

74. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=92=E0=
=B8=99=E0=B8=B2. =
=E0=B8=A1=E0=B8=B4=E0=B9=88=E0=B8=87=E0=B9=81=E0=B8=81=E0=B9=89=E0=B8=A7 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
57 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

75. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9B=E0=B8=A3=E0=B8=B5=E0=
=B8=8A=E0=B8=B2 =E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=B8=AA=E0=B8=99=E0=B8=B4=E0=B8=97 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
52 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

76. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=A7=E0=
=B8=B1=E0=B8=92=E0=B8=99=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
41 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

77. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=81=E0=B8=A4=E0=B8=A9=E0=
=B8=93=E0=B9=80=E0=B8=A3=E0=B8=A8 =
=E0=B8=A8=E0=B8=A3=E0=B8=B5=E0=B9=80=E0=B8=AA=E0=B8=99=E0=B8=AD =
30 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

78. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=8A=E0=B8=B9=E0=B8=8A=E0=
=B8=B2=E0=B8=95=E0=B8=B4 =
=E0=B8=A8=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=99=E0=B8=B1=E0=
=B8=99=E0=B8=97=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
56 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

79. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9E=E0=B8=B4=E0=B8=8A=E0=
=B8=8D=E0=B8=B8=E0=B8=95=E0=B8=A1=E0=B9=8C =
=E0=B8=AD=E0=B8=99=E0=B8=B8=E0=B8=A7=E0=B8=87=E0=B8=A8=E0=B9=8C=E0=B8=A0=E0=
=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=94=E0=B8=B5=E0=B8=8A=E0=B8=B2=E0=B8=95=E0=B8=B4 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
55 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

80. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A8=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=
=B8=B4=E0=B9=80=E0=B8=82=E0=B8=95=E0=B8=95=E0=B9=8C =
=E0=B8=9B=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B8=95=E0=B9=82=E0=B8=95=E0=B8=97=E0=B8=81=E0=
=B8=9E=E0=B8=A3
51 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1

81. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9A=E0=B8=B8=E0=B8=8D=E0=
=B8=8A=E0=B8=B9 =E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=A2=E0=B8=AD=E0=B8=87 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
59 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

82. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A1=E0=B8=B2=E0=B8=99=E0=
=B8=B0  =E0=B8=AA=E0=B8=B7=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=B9=82=E0=B8=95 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
77 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

83. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=98=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=
=B8=A8=E0=B8=9E=E0=B8=A3  =
=E0=B8=94=E0=B8=B2=E0=B8=A8=E0=B8=A3=E0=B8=B5 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
49 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

84. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=98=E0=B8=87=E0=B8=8A=E0=
=B8=B1=E0=B8=A2 =E0=B8=94=E0=B8=A7=E0=B8=87=E0=B8=94=E0=B8=B5 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
59 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5(=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B0=E0=B8=9A=E0=B8=B8=E0=B8=A3=
=E0=B8=B5)

85. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=9E=E0=
=B8=A4=E0=B8=97=E0=B8=98=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
44 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

86. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=93=E0=B8=B1=E0=B8=90=E0=
=B8=99=E0=B8=99=E0=B8=97=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
43 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

87. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=AD=E0=B8=81=E0=
=B8=9E=E0=B8=A5 =
=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B9=80=E0=B8=8A=E0=B8=B5=E0=B8=A2=E0=B8=A3=E0=B8=89=E0=
=B8=B2=E0=B8=A2 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
49 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

88. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=A3=E0=
=B8=B4=E0=B8=A2=E0=B8=B2 =
=E0=B8=81=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=95=E0=B8=B0=E0=B8=A5=E0=B8=B7=E0=B8=AD =
42 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

89. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=9E=E0=B8=8A=E0=
=B8=A3=E0=B8=9E=E0=B8=87=E0=B8=A9=E0=B9=8C =
=E0=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=99=E0=B8=98=E0=B8=B8=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=84=E0=
=B8=A3 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
44 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

90. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=9E=E0=B8=A5=E0=B8=B2=E0=
=B8=99=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=97=E0=B9=8C =
=E0=B8=9B=E0=B8=B0=E0=B8=88=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B0=E0=B8=81=E0=B8=A4=E0=
=B8=95=E0=B8=A2=E0=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
66 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

91. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=A3=E0=B8=B2=E0=
=B8=A7=E0=B8=B8=E0=B8=92=E0=B8=B4 =
=E0=B8=AB=E0=B8=99=E0=B9=88=E0=B8=AD=E0=B9=81=E0=B8=81=E0=B9=89=E0=B8=A7 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
40 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

92. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=88=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=
=B8=B0=E0=B8=A8=E0=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=94=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B8=95=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=95=E0=B8=B4=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=95=E0=
=B8=99=E0=B8=B0 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
49=E0=B8=9B=E0=B8=B5

93. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=92=E0=
=B8=99=E0=B8=B2 =
=E0=B8=88=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=97=E0=B9=82=E0=B8=8A=E0=B8=95=E0=B8=B4 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
70 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =
 (=E0=B8=99=E0=B8=84=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=B2=E0=B8=8A=E0=B8=AA=E0=
=B8=B5=E0=B8=A1=E0=B8=B2)

94. =
=E0=B8=9E=E0=B8=A5.=E0=B8=95.=E0=B8=8A=E0=B8=B2=E0=B8=8D=
=E0=B8=97=E0=B8=B1=E0=B8=9E=E0=B8=A7=E0=B8=87=E0=B8=A9=E0=B9=8C =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
79 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =
(=E0=B8=99=E0=B8=84=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=B2=E0=B8=8A=E0=B8=AA=E0=B8=B5=
=E0=B8=A1=E0=B8=B2)

95. +=E0=B8=88=E0=B8=AD=E0=B8=87+

96. +=E0=B8=88=E0=B8=AD=E0=B8=87+

97. +=E0=B8=88=E0=B8=AD=E0=B8=87+

98. +=E0=B8=88=E0=B8=AD=E0=B8=87+

99. +=E0=B8=88=E0=B8=AD=E0=B8=87+

100.  =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=97=E0=B8=AD=E0=
=B8=94=E0=B8=A8=E0=B8=B1=E0=B8=81=E0=B8=94=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B9=82=E0=B8=AA=E0=B8=94=E0=B8=B2=E0=B8=97=E0=B8=B4=E0=B8=9E=E0=B8=A2=E0=
=B9=8C =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
71 =
=E0=B8=99=E0=B8=84=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=B2=E0=B8=8A=E0=B8=AA=E0=B8=B5=E0=
=B8=A1=E0=B8=B2

101. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=87=E0=B8=A3=E0=B8=B8=E0=B8=88=E0=
=B8=B4=E0=B8=A3=E0=B8=B2 =
=E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A3  =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
46 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5  

102. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=AD=E0=B8=81&n=
bsp;  =
=E0=B8=A3=E0=B8=B2=E0=B8=A1=E0=B8=AD=E0=B8=B4=E0=B8=99=E0=B8=97=E0=B8=A3=E0=
=B8=B2  =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
53 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

103. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=88=E0=B8=A9=E0=
=B8=8E=E0=B8=B2  =
=E0=B9=80=E0=B8=A5=E0=B9=87=E0=B8=81=E0=B8=AD=E0=B8=A3=E0=B8=B1=E0=B8=8D&=
nbsp; =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
47 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

104. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=A1=E0=B8=98=E0=
=B9=8C  =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B9=81=E0=B8=81 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
47 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

105. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=93=E0=B8=A3=E0=B8=87=E0=
=B8=84=E0=B9=8C=E0=B8=A4=E0=B8=97=E0=B8=98=E0=B8=B4=E0=B9=8C =
=E0=B8=AD=E0=B8=99=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=95=E0=B9=8C=E0=B8=8A=E0=B8=B1=E0=
=B8=A2=E0=B8=9E=E0=B8=B1=E0=B8=97=E0=B8=98=E0=B8=99=E0=B8=B2 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
45 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5

106. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=98=E0=B8=99=E0=B8=B2 =
=E0=B8=88=E0=B8=B1=E0=B8=94=E0=B8=A7=E0=B8=B1=E0=B8=92=E0=B8=99=E0=B8=81=E0=
=B8=B8=E0=B8=A5 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
56 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

107. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=A3=E0=B8=B4=E0=
=B8=87=E0=B8=A4=E0=B8=97=E0=B8=98=E0=B8=B4=E0=B9=8C  =
=E0=B9=80=E0=B8=88=E0=B8=B5=E0=B8=A2=E0=B8=A3=E0=B8=AA=E0=B8=B8=E0=B8=A1=E0=
=B8=B1=E0=B8=A2 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
59 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

108. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=B8=9E=E0=
=B8=87=E0=B8=84=E0=B9=8C =
=E0=B8=AD=E0=B8=99=E0=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=95=E0=B9=8C=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=
=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=99 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
58 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

109. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=A7=E0=B8=A3=E0=B8=9E=E0=
=B8=B1=E0=B8=8A =
=E0=B8=A7=E0=B8=B4=E0=B8=A3=E0=B8=9E=E0=B8=B4=E0=B8=8A=E0=B8=8D=E0=B9=8C =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
53 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =E0=B8=81=E0=B8=97=E0=B8=A1

110. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=81=E0=B8=A1=E0=B8=A5=E0=
=B8=8A=E0=B8=B1=E0=B8=A2 =E0=B8=84=E0=B8=87=E0=B8=AA=E0=B8=B4=E0=B8=A1 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8
54 =
=E0=B8=9B=E0=B8=B5 =
=E0=B8=81=E0=B8=A3=E0=B8=B8=E0=B8=87=E0=B9=80=E0=B8=97=E0=B8=9E

=E0=B8=A5=E0=B8=B3=E0=B8=94=E0=B8=B1=E0=B8=9A=E0=B8=97=E0=
=B8=B5=E0=B9=88

111. =E0=B8=82=E0=B8=B6=E0=B9=89=E0=B8=99=E0=B9=84=E0=B8=9B..=
.=E0=B8=84=E0=B8=B7=E0=B8=AD=E0=B8=A3=E0=B8=AD=E0=B8=AA=E0=B9=81=E0=B8=95=
=E0=B8=99=E0=B8=94=E0=B9=8C=E0=B8=9A=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=84=E0=B8=A3=E0=
=B8=B1=E0=B8=9A =
=E0=B9=80=E0=B8=9C=E0=B8=B7=E0=B9=88=E0=B8=AD=E0=B8=9E=E0=B8=B5=E0=B9=88=E0=
=B9=86 =
=E0=B8=A5=E0=B8=B3=E0=B8=94=E0=B8=B1=E0=B8=9A=E0=B8=97=E0=B8=B5=E0=B9=88 =
1-110 =
=E0=B8=95=E0=B8=B4=E0=B8=94=E0=B8=82=E0=B8=B1=E0=B8=94=E0=B8=94=E0=B9=89=E0=
=B8=B2=E0=B8=99=E0=B8=81=E0=B8=B2=E0=B8=A3=E0=B8=A5=E0=B8=87=E0=B8=97=E0=B8=
=B0=E0=B9=80=E0=B8=9A=E0=B8=B5=E0=B8=A2=E0=B8=99

=E0=B9=81=E0=B8=AD=E0=B8=94=E0=B8=88=E0=B8=B0=E0=B9=80=E0=
=B8=95=E0=B8=B4=E0=B8=A1=E0=B8=A3=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=8A=E0=B8=B7=E0=B9=
=88=E0=B8=AD=E0=B8=97=E0=B8=94=E0=B9=81=E0=B8=97=E0=B8=99=E0=B8=84=E0=B8=A3=
=E0=B8=B1=E0=B8=9A

 

111. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B9=80=E0=B8=89=E0=B8=A5=E0=
=B8=B4=E0=B8=A1=E0=B8=8A=E0=B8=B1=E0=B8=A2 =
=E0=B8=84=E0=B8=A5=E0=B9=88=E0=B8=AD=E0=B8=87=E0=B9=80=E0=B8=8A=E0=B8=B4=E0=
=B8=87=E0=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=99 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
52 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

112. =E0=B8=99=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=88=E0=B8=B2=E0=B8=95=E0=
=B8=B8=E0=B8=A3=E0=B8=87=E0=B8=84=E0=B9=8C =
=E0=B8=9A=E0=B8=A3=E0=B8=A3=E0=B8=88=E0=B8=87=E0=B9=80=E0=B8=9B=E0=B8=A5=E0=
=B8=B5=E0=B9=88=E0=B8=A2=E0=B8=99 =E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8 =
57 =E0=B8=9B=E0=B8=B5

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

=

 

=E0=B8=A3=E0=B8=9A=E0=B8=81=E0=B8=A7=E0=B8=99=E0=B8=9E=E0=
=B8=B5=E0=B9=88=E0=B9=86 =
=E0=B8=AA=E0=B8=A1=E0=B8=B2=E0=B8=8A=E0=B8=B4=E0=B8=81=E0=B8=A5=E0=B8=87=E0=
=B8=8A=E0=B8=B7=E0=B9=88=E0=B8=AD=E0=B8=95=E0=B9=88=E0=B8=AD=E0=B9=84=E0=B8=
=94=E0=B9=89=E0=B9=80=E0=B8=A5=E0=B8=A2=E0=B8=84=E0=B8=A3=E0=B8=B1=E0=B8=9A=
=E0=B8=8A=E0=B8=B7=E0=B9=88=E0=B8=AD =
=E0=B8=AA=E0=B8=81=E0=B8=B8=E0=B8=A5 =
=E0=B8=AD=E0=B8=B2=E0=B8=A2=E0=B8=B8

=E0=B8=88=E0=B8=B1=E0=B8=94=E0=B8=81=E0=B9=8A=E0=B8=A7=E0=
=B8=99=E0=B8=97=E0=B8=B5=E0=B8=AB=E0=B8=A5=E0=B8=B1=E0=B8=87=E0=B8=84=E0=B8=
=A3=E0=B8=B1=E0=B8=9A

=E0=B8=81=E0=B8=B3=E0=B8=AB=E0=B8=99=E0=B8=94=E0=B8=A7=E0=
=B8=B1=E0=B8=99=E0=B8=88=E0=B8=B1=E0=B8=94=E0=B8=87=E0=B8=B2=E0=B8=99…=E0=
=B8=A3=E0=B8=AD=E0=B8=AA=E0=B8=A3=E0=B8=B8=E0=B8=9B=E0=B9=80=E0=B8=A3=E0=B9=
=87=E0=B8=A7=E0=B9=86 =
=E0=B8=99=E0=B8=B5=E0=B9=89

 

 

Best regards
Nanthapong(Boy) =
Phupanpetch

KTP Hosting =
Co.,Ltd.

=E0=B8=9A=E0=B8=88=E0=B8=81. =
=E0=B9=80=E0=B8=84=E0=B8=97=E0=B8=B5=E0=B8=9E=E0=B8=B5 =
=E0=B9=82=E0=B8=AE=E0=B8=AA=E0=B8=95=E0=B8=B4=E0=B9=89=E0=B8=87 =
=E0=B9=80=E0=B8=A5=E0=B8=82=E0=B8=97=E0=B8=B5=E0=B9=88
40/3567 =E0=B8=A1.4 =E0=B8=95.=E0=B8=84=E0=B8=A5=E0=B8=AD=E0=B8=
=87=E0=B8=AA=E0=B8=B2=E0=B8=A1 =
=E0=B8=AD.=E0=B8=84=E0=B8=A5=E0=B8=AD=E0=B8=87=E0=B8=AB=E0=B8=A5=E0=B8=A7=
=E0=B8=87 =
=E0=B8=88.=E0=B8=9B=E0=B8=97=E0=B8=B8=E0=B8=A1=E0=B8=98=E0=B8=B2=E0=B8=99=
=E0=B8=B5
12120
Tel: =
095-423-4033
Line ID: ktp-2014
EMAIL: support@ktp-hosting.com
Website: http://www.ktp-hosting.com

 

KTP Hosting Fanpage

Feb 18, 2021
ที่ได้มอบความไว้วางใจให้เรา เคทีพี โฮสติ้ง ได้ดำเนินการดูแลลูกค้าในการ เช่าโฮสติ้ง และ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ให้ลูกค้าทั้งระบบครับ
 
Jan 2, 2015
  ดูดวงไพ่ยิปซีแม่นๆ ดูดวง ดูไพ่ยิปซี ดูลายมือ ดูวันเดือนปีเกิด สนใจตรวจดวงชะตา หรือ สนใจบูชาสีผึ้งเครือเขาหลงเมตตามหานิยม ติดต่อผ่าน Inbox ได้ตลอดนะครับ ค่าครูเพียง 199 บาทครับ เช็คดวงให้ล่วงหน้าได้ทั้งปี พร้อมแนะนำทางดี ทางร้ายเพื่อรู้วิธีแก้ใขล่วงหน้า   #ดูดวงลายมือ #ดูดวงไพ่ยิปซี #สีผึ้ง #เครือเขาหลง #เมตตามหานิยม #เจรจาค้าขาย #วัตถุมงคล   https://www.facebook.com/ktptarotworld/  
 

Contact KTP Hosting

ADDRESS
บจก. เคทีพี โฮสติ้ง เลขที่ 40/3567 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

หมายเลขผู้เสียภาษี 0135557017746

EMAIL US
support@ktp-hosting.com

ktp2558@gmail.com

CONTACT NO.
095-423-4033

Line ID : ktp-2014

Top